Proces-verbal nr.310 / 30.01.2017

Nr. 310 din 30 ianuarie 2017

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 27 ianuarie 2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local Almas ,la sediul acestuia.Convocarea s-a facut prin Dispozitia Primarului nr.2 din 20 ianuarie 2017.Invitatia la sedinta s-a facut prin adresa nr. 236 din 20 ianuarie 2017.In urma apelului nominal absenteaza motivat d-l Stanila Tiberiu. La sedinta mai participa d-l secretar si d-l Avram Teodor .

Domnul presedinte de sedinta, arata ca in conformitate cu prevederile articolului 42 aliniatul (5) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, secretarul comunei are obligatia sa supuna aprobarii Consiliului local procesul verbal al sedintei anterioare.

D-l secretar consulta domnii consilieri daca au observatii privind continutul procesului verbal al sedintei din data de 28 decembrie 2016 . Nefiind observaţii îl supune aprobării Consiliului local:

Cine este pentru ? 10

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate, procesului verbal, adoptandu-se Hotararea nr.1/2017 cu un număr de 10 voturi

În continuare domnul viceprimar prezenta proiectul ordinei de zi.

1.Analiza situatie privind incetarea mandatului de primar a d-lui Avram Teodor

2.Proiect de hotarare privind aprobare regulament microbus scolar

3.Proiect de hotarare privind aprobare caiet sarcini asfaltare strazi sat Almas comuna Almas

4.Proiect de hotarare privind aprobare organigrama si stat de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Almas

5.Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoane care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001

6.Proiect de hotarare privind modificare HCL Almas nr.97/13 decembrie 2016,privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a comunei Almas

7. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei si bugetului de venituri si cheltuieli al ADI pe anul 2017;

8.Proiect de hotarare privind aprobare act aditional la Acordul document de pozitie privind modul de implementarea proiectului SIGD jud Arad

9.Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, – Zona 4

10.Proiect de hotarare privind raportul de activitate al asistentilor personali semestrul II 2016

11.Proiect de hotarare privind deschidere cont la Banca Transilvania pentru instalare terminal de plata.

Deasemenea d-l viceprimar propune introducerea a inca doua puncte pe ordinea de zi :

12.Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii de gestiune a serviciului public de deseuri menajere in comuna Almas pentru anul 2017,prin incheierea unui contract de presatari servicii catre SC PANIPROD H&R SRL

13.Proiect de hotarare privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a comunei Almas

Supus la vot se aproba cu unanimitate

Supusa la vot ordinea de zi cu 13 puncte:

Cine este pentru ? 10

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate ordinea de zi pentru 7 puncte , adoptandu-se Hotararea nr.2/2017 cu un număr de 10 voturi.

(1)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 1 al ordinei de zi unde se prezinta ordinul Prefectului judetului Arad nr.36/25.01.2017 ,privind constatarea incetarii de drept,inainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar al comunei Almas a d-lui Avram Teodor .

D-l secretar da relatiile necesare privind art.72 alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare,aratand ca d-l viceprimar Costea Aurel Ginu preia atributiile prevazute in legea respectiva primarului, pana la desemnarea noului primar in urma alegerilor locale stabilite de Guvern.

D-l Oarcea Octavian intreaba cum va fi incontinuare cu viceprimarul la care se prezinta prevederile art.72 alin(2) din Legea susamintita,prevederi la care d-l Avram considera ca nu este cazul a se desemna un alt viceprimar deoarece acesta a fost obisnuit din luna mai cu ambele functii cat a fost el cercetat si s-a aflat sub control judiciar.

Deasemenea solicita cateva momente pentru a-si prezenta parerea despre judecata avuta considerand ca atata timp cat DNA-ul nu se desface de catre SRI in tara nu va fi bine orice persoana putand fi sanctionata penal prezentand parcursul dosarului in instanta si probele care nu trebuiau luate in seama .

D-l presedinte arata ca intrucat analiza incetarii mandatului de primar s-a facut pentru preluarea sarcinilor de catre noul primar interimar-Costea Aurel Ginu, situatia functiei viceprimarului se amana.

(1I)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 2 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind aprobare regulament microbus scolar si rapoartele insotitoare.

D-l primar intelimar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobare regulament microbus scolar

Cine este pentru ? 10

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.3/2017 privind aprobare regulament microbus scolar cu un număr de 10 voturi.

(1II)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 3 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind aprobare caiet sarcini asfaltare strazi sat Almas comuna Almas si rapoartele insotitoare.

D-l primar intelimar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobare caiet sarcini asfaltare strazi sat Almas comuna Almas

Cine este pentru ? 10

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.4/2017 privind aprobare caiet sarcini asfaltare strazi sat Almas comuna Almas cu un număr de 10 voturi.

(1V)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 4 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind aprobare organigrama si stat de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Almas si rapoartele insotitoare.

D-l primar intelimar anunta ca nu sunt modificari fata de anul trecut si nici nu sunt posturi vacante decat la asistenti personali

Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobare organigrama si stat de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Almas

Cine este pentru ? 10

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.5/2017 privind aprobare organigrama si stat de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Almas cu un număr de 10 voturi.

(V)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 5 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoane care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001

.

Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoane care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001

Cine este pentru ? 10

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.6/2017 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoane care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001

cu un număr de 10 voturi.

(VI)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 6 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind privind modificare HCL Almas nr.97/13 decembrie 2016,privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a comunei Almas si rapoartele insotitoare.

D-l primar intelimar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

Supun la vot proiectul de hotarare privind privind modificare HCL Almas nr.97/13 decembrie 2016,privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a comunei Almas

Cine este pentru ? 10

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.7/2017 privind privind modificare HCL Almas nr.97/13 decembrie 2016,privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a comunei Almas cu un număr de 10 voturi.

(VII)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 7 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei si bugetului de venituri si cheltuieli al ADI pe anul 2017 si rapoartele insotitoare.

Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei si bugetului de venituri si cheltuieli al ADI pe anul 2017

Cine este pentru ? 10

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ? 1-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.8/2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei si bugetului de venituri si cheltuieli al ADI pe anul 2017 cu un număr de 10 voturi.

(VIII)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 8 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind aprobare act aditional la Acordul document de pozitie privind modul de implementarea proiectului SIGD jud Arad si rapoartele insotitoare.

Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobare act aditional la Acordul document de pozitie privind modul de implementarea proiectului SIGD jud Arad

Cine este pentru ? 10

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.9/2017 privind aprobare regulament microbus scolar cu un număr de 10 voturi.

(XI)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 9 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, – Zona 4 si rapoartele insotitoare.

Supun la vot proiectul de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, – Zona 4

Cine este pentru ? 10

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.10/2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, – Zona 4 cu un număr de 10 voturi.

(X)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 10 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind raportul de activitate al asistentilor personali semestrul II 2016 si rapoartele insotitoare.

Supun la vot proiectul de hotarare privind raportul de activitate al asistentilor personali semestrul II 2016

Cine este pentru ? 10

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.11/2017 privind raportul de activitate al asistentilor personali semestrul II 2016 cu un număr de 10 voturi.

(XI)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 11 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind deschidere cont la Banca Transilvania pentru instalare terminal de plata.

D-l primar intelimar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

Supun la vot proiectul de hotarare privind deschidere cont la Banca Transilvania pentru instalare terminal de plata.

Cine este pentru ? 10

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.12/2017 privind deschidere cont la Banca Transilvania pentru instalare terminal de plata cu un număr de 10 voturi.

(XII)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 12 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea delegarii de gestiune a serviciului public de deseuri menajere in comuna Almas pentru anul 2017,prin incheierea unui contract de presatari servicii catre SC PANIPROD H&R SRL

si rapoartele insotitoare.

D-l primar intelimar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobarea delegarii de gestiune a serviciului public de deseuri menajere in comuna Almas pentru anul 2017,prin incheierea unui contract de presatari servicii catre SC PANIPROD H&R SRL

Cine este pentru ? 10

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.13/2017 privind aprobarea delegarii de gestiune a serviciului public de deseuri menajere in comuna Almas pentru anul 2017,prin incheierea unui contract de presatari servicii catre SC PANIPROD H&R SRL cu un număr de 10 voturi.

(XIII)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 13 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a comunei Almas si rapoartele insotitoare.

D-l primar intelimar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

D-l Dascau propune sa se dea mai mult lemn de foc transformandu-se si din lemnul de lucru in lemn de foc pentru a ajuta populatia.Deasemenea arata ca se poate modifica contractul cu ocolul silvic si vanzare sa se faca direct de catre primarie

D-na Vesa considera ca atata timp cat OS este administratorul padurii comunale numai administratorul poate vinde sau da bonuri

D-l Dascau arata ca ideea era sa se ajute populatia sa se dea mai mult lemn de foc.

Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a comunei Almas

Cine este pentru ? 10

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ? 1-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.14/2017 privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a comunei Almas cu un număr de 10 voturi

Probleme curente:

D-l Mecea arata ca luni va fi la scoala o sedinta a consiliului de administratie unde si el face parte ca delegat al CL Almas si solicita sa vada parerea acestuia la cererea d-nei Tigan de a mai profesa inca un an ca invatatoare.

D-na Vesa prezinta situatia acesdteia aratand ca mai are doua prelungiri anume pentru a incheia ciclul cu clasa avuta.

D-l Mihat considera ca daca se mai prelugeste si anul acesta va trebui sa duca ciclul pana la capat urmand a i se mai prelungi patru ani.Propune sa vina un cadru tanar.

Se fac voturi pentru a se vota in secret si in urma numararii acestora reziltatul este sa se respinga cererea d-nei Tigan

Nemaifiind alte probleme sedinta se declara inchisa nu inainte de a se face urarine necesare de noul an.

PRESEDINTE, SECRETAR,

Iacob-Ioan Mihet Emil Tomuta