Proces-verbal nr. 3051 / 03.07.2017

Nr. 3051 din 3 iulie 2017

P R O C E S  V E R B A L

Incheiat astăzi 30 iunie.2017 cu ocazia şedinţei ordinara a Consiliului local al comunei Almas ,la sediul acestuia.Convocarea s-a facut prin Dispozitia Primarului nr.54 din 26 iunie 2017.Invitatia la sedinta s-a facut prin adresa nr. 2960 din 26 iunie 2017.In urma apelului nominal sunt prezenti toti consilierii. La sedinta mai participa d-l secretar si ing Andar Viorel .

Domnul presedinte de sedinta, arata ca in conformitate cu prevederile articolului 42 aliniatul (5) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, secretarul comunei are obligatia sa supuna aprobarii Consiliului local procesul verbal al sedintei anterioare.

D-l secretar consulta domnii consilieri daca au observatii privind continutul procesului verbal al sedintei din data de 26 mai 2017 . Nefiind observaţii îl supune aprobării Consiliului local:

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate, procesului verbal, adoptandu-se Hotararea nr.41/2017 cu un număr de 11 voturi

În continuare domnul primar interimar prezenta proiectul ordinei de zi.

1.Prezentarea rezultatului validării alegerii Primarului

2.Depunerea jurământului de către Primar

3.Proiect de hotarare privind declarare post vacant consilier ALDE

4.Proiect de hotarare privind aprobare utilizare disponibil existent in cont la 31.decembrie 2016

5.Proiect de hotarare privind reconstituire Consiliu Comunitar Consultativ

6.Proiect de hotarare privind aprobare delegarii de gestiune a serviciului public de deseuri menajere in comuna Almas pentru anul 2017,prin incheierea unui contract de presatari servicii catre Salubrio Vest SRL

7.Proiect de hotarare privind modificare HCL Almas nr.101/28.decembrie 2016

Deasemenea se prezinta raportul d-lui secretar privind scoaterea primelor 3 puncte de pe ordinea de zi si introducerea unui nou punct pe ordinea de zi Proiect de hotarare privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a comunei Almas urmand a se da o noua numerotare.Supus la vot se aproba cu unanimitate

Supusa la vot ordinea de zi cu 5 puncte:

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate ordinea de zi pentru 5 puncte , adoptandu-se Hotararea nr.42/2017 cu un număr de 11 voturi.

(1)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 1 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind aprobare utilizare disponibil existent in cont la 31.decembrie 2016 si rapoartele insotitoare.

D-l primar intelimar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

D-l Mecea informeaza Consiliul local ca intrucat nu exista scurgere la d-l Bradean trebuie spart putin din dala canalului pentru a permite scurgerea santului.

D-l Stanila intreaba daca nu trebuia facuta inainte receptia si apoi plata pentru se se putea retine ce a gresit la care d-l Oarcea informeaza ca este bine cum se procedeaza deoarece exista retinuta garantie in acest sens.

Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobare utilizare disponibil existent in cont la 31.decembrie 2016

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.43/2017 privind aprobare utilizare disponibil existent in cont la 31.decembrie 2016 cu un număr de 11 voturi.

(1I)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 2 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind reconstituire Consiliu Comunitar Consultativ si rapoartele insotitoare.

D-l Barbura intreaba cine se inlocuieste pentru noua reconstituire la care se arata ca d-na presedinte(director scoala)

D-l Stanila arata ca nu mai accepta sa fie numit in acest consiliu deoarece nu mai are copii pentru scoala.In urma propunerii facute cu unanimitate se desemneaza d-l Mihet Iacob.

Supun la vot proiectul de hotarare privind reconstituire Consiliu Comunitar Consultativ

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?

Dacă se abţine cineva ?

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.44/2017 privind reconstituire Consiliu Comunitar Consultativ cu un număr de 11 voturi.

(1II)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 3 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind aprobare delegarii de gestiune a serviciului public de deseuri menajere in comuna Almas pentru anul 2017,prin incheierea unui contract de presatari servicii catre Salubrio Vest SRL si rapoartele insotitoare.

D-l Oarcea propune sa se faca demersuri pentru ca toti cei ce aranca gunoiul si nu platesc sa fie opriti si determinati sa se integreze in colectivitate.

D-l Mecea propune sa se amplaseze in locurile unde se arunca gunoiul tabla pe care se interzice aruncarea si amenda care se da

D-l Stanila informeaza ca la Radesti sunt strazi pe care nu intra masina la care d-l Barbura propune sa se stabileasca un nou traseu in care sa se includa si aceste strazi deoarece exista asfalt pe toate strazile.

Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobare delegarii de gestiune a serviciului public de deseuri menajere in comuna Almas pentru anul 2017,prin incheierea unui contract de presatari servicii catre Salubrio Vest SRL

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.45/2017 privind aprobare delegarii de gestiune a serviciului public de deseuri menajere in comuna Almas pentru anul 2017,prin incheierea unui contract de presatari servicii catre Salubrio Vest SRL cu un număr de 11 voturi.

(1V)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 4 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind modificare HCL Almas nr.101/28.decembrie 2016 si rapoartele insotitoare.

D-l primar intelimar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

Supun la vot proiectul de hotarare privind modificare HCL Almas nr.101/28.decembrie 2016

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.46/2017 privind modificare HCL Almas nr.101/28.decembrie 2016 cu un număr de 11 voturi.

(V)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 5 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a comunei Almas si rapoartele insotitoare.

D-l ing Andar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

D-l Stanila considera ca a trecut vremea licitatiilor si trebuia negociat pretul.S-a gresit ca s-a venit cu proiectul de hotarare astazi la care d-l primar informeaza ca preturile sunt corecte si pertinente si ca reprezentant al comu7nei nu va negocia niciodata pretul materialului lemnos.Pentru negocieri daca se va ajunge vreodata sa se propune administratorul prin hotarare a Consiliului local.

Stanila arata ca va vota proiectul de hotarare dar propune sa se vina din timp cu loturine facute si cantitatea de material lemnos din acestea la care se arata ca fiind in exploatare parchetul aceste loturi se fac si se vand la prima licitatie pentru a nu se altera lemnul de lucru prin crapare etc si a nu scadea pretul lemnului.In deviz cand se aproba exploatare se vede cantitatea de lemn de lucru pe fiecare specie.

Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a comunei Almas

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?

Dacă se abţine cineva ?

Vă mulţumesc, se aproba Hotararea nr.47/2017 privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a comunei Almas cu un număr de 11 voturi.

Probleme curente:

D-na Vesa solicita sa se faca o rectificare de buget pentru scoala la care se arata ca rectificarea se face numai pentru mutare bani dintr-un cont in altul deoarece pentru mutare in acelasi cont dintr-un trimestru in altul se face prin dispozitia primarului.

D-l Mecea solicita sa se aiba in vedere si asfaltarea drumului de la Margea pana la Bena la care d-l primar arata ca acea portiune de drum este extravilan agricol.

D-l Stanila ridica problema statiei de epurare din Radesti unde este un miros insuportabil si solicita sa se faca ceva in acest sens.

D-l primar solicita solutii in acest sens.Intrucat la mediu nu am obtinut aviz favorabil nu se pot face racorduri pentru a avea incarcatura necesara pentru microorganimele din statie.S-au cheltuit fonduri foarte mari pentru obtinerea avizului de mediu anul trecut dar in zadar.

D-l Oarcea cine a facut amplasarea gresita a statiei sa raspunda

D-l primar informeaza ca din banii de la investitii se vor lua fonduri pentru scriere titluri proprietate pentru finalizarea fondului funciar la termen adica 31 decembrie 2017.

D-na Chesa informeaza ca sunt solicitari din partea localnicilor pentru a se asfalta poteca de la Radesti la Almas.

Nemaifiind alte probleme sedinta se declara inchisa .

PRESEDINTE, SECRETAR,

Vasile Mecea Emil Tomuta