Proces-verbal nr. 1834 / 10.04.2017

Nr. 1834 din 10 aprilie 2017

P R O C E S   V E R B A L

Incheiat astăzi 28 aprilie.2017 cu ocazia şedinţei ordinara a Consiliului local al comunei Almas ,la sediul acestuia.Convocarea s-a facut prin Dispozitia Primarului nr.29 din 24 aprilie 2017.Invitatia la sedinta s-a facut prin adresa nr. 1981 din 24 aprilie 2017.In urma apelului nominal sunt prezenti toti consilierii. La sedinta mai participa d-l secretar si un numar de 7 cetateni din localitatea Cil..

Domnul presedinte de sedinta, arata ca in conformitate cu prevederile articolului 42 aliniatul (5) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, secretarul comunei are obligatia sa supuna aprobarii Consiliului local procesul verbal al sedintei anterioare.

D-l secretar consulta domnii consilieri daca au observatii privind continutul procesului verbal al sedintei din data de 4 aprilie 2017 . Nefiind observaţii îl supune aprobării Consiliului local:

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate, procesului verbal, adoptandu-se Hotararea nr.24/2017 cu un număr de 11 voturi

În continuare domnul primar interimar prezenta proiectul ordinei de zi.

1.Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pasunilor aflate in proprietatea publica a comunei Almas, în suprafaţă totala de 215,48 ha

2.Proiect de hotarare privind incheierii contului de exercitiu bugetar pe anul 2016

3. Proiect de hotarare privind aprobare utilizare disponibil existent in cont la 31.decembrie 2016

4. Proiect de hotarare privind aprobare activitate cultural sportiva in perioada 30.04.-01.05.2017

5.Proiect de hotarare privind aprobare vanzare licitatie publica imobil domeniul privat al comunei Almas

Deasemenea propune introducerea pe ordinea de zi a inca doua puncte pe ordinea de zi:1.Proiect de hotarare privind aprobare vanzare licitatie publica imobil domeniul privat al comunei Almas

2.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui tocator resturi vegetale.Supus la vot se aproba cu unanimitate

Supusa la vot ordinea de zi cu 7 puncte:

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate ordinea de zi pentru 1 punct , adoptandu-se Hotararea nr.25/2017 cu un număr de 11 voturi.

(1)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 1 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pasunilor aflate in proprietatea publica a comunei Almas, în suprafaţă totala de 215,48 ha si rapoartele insotitoare.

D-l Stanila arata ca acest proiect de hotarare a mai fost pus pe ordinea de zi inca o data anul trecut si s-a amanat deoarece nu se cunosteau exact toate amplasamentele composesoratului Radesti si arata ca in prezent este pe rol actiunea de revendicare a pasunilor composesorale si considera ca pana la finalizarea procesului acest proiect trebuie din nou amanat.

D-l Oarcea intreaba daca se suprapun amplasamentele pasunilor la care d-l Stanila araca ca se suprapun.

D-l secretar informeaza ca amenajamentul pastoral incheiat pentru comuna Almas stabileste separat amplasamentele pe pasunea comunala si toate composesoratele din comuna.

Cetatenii prezenti solicita sa se hotarasca inchirierea pe locuitorii satului Cil .

D-l Barbura informeaza ca de cand era viceprimar s-au stabilit amplasamentele pasunii pe composesorate si comuna de fata cu d-l Stanila.Anul trecut s-a aprobat amenajamentul pastoral in care sunt stipulate toate lucrarile de efectuat pe pasune si modul de inchiriere.Cerinta este asocierea detinatorilor de animale intr-o asociatie inregistrata .

D-l Mecea intreaba daca vine cineva si da mai mult poate lua pasunea la care se explica ca la prima licitatie participa doar localnicii adica asociatia acestora .

D-l Tulvan informeaza sedinta ca dintre cetatenii veniti multi nu au animale si totalu acestora nu acopera pasunea.Solicita sa se lase sa se impadureasca si sa se dea lemne de foc la populatie.Legat de composesorat nu poate sa inchiriere deoarece nu are cont separat pentyru animale.

D-l Barbura propune sa se amane proiectul de hotarare pana se finalizeaza asociatia crescatorilor de animale.

Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pasunilor aflate in proprietatea publica a comunei Almas, în suprafaţă totala de 215,48 ha

Cine este pentru ? 0

Cine este împotrivă?11

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate amanarea proiectului de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pasunilor aflate in proprietatea publica a comunei Almas, în suprafaţă totala de 215,48 ha.

(1I)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 2 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind incheierii contului de exercitiu bugetar pe anul 2016 si rapoartele insotitoare.

D-l primar intelimar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

Supun la vot proiectul de hotarare privind incheierii contului de exercitiu bugetar pe anul 2016

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.26/2017 privind incheierii contului de exercitiu bugetar pe anul 2016 cu un număr de 11 voturi.

(1II)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 3 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind aprobare utilizare disponibil existent in cont la 31.decembrie 2016 si rapoartele insotitoare.

D-l primar intelimar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

D-l Mecea ridica problema terenului dintre vale si asfalt la care d-l primar interimar arata ca acesta a ramas in interesul primariei.

D-l Barbura intreaba daca se mai face ceva cu podul de la Catana la care d-l primar prezinta lucrarile prevazute.

D-l Oarcea intreaba cum se poate face ca pe pod sa poata trece o semanatoare sau un disc la care se arata ca dupa receptia finala se poate veni cu un nou proiect in acest sens.

Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobare utilizare disponibil existent in cont la 31.decembrie 2016

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.27/2017 privind aprobare utilizare disponibil existent in cont la 31.decembrie 2016 cu un număr de 11 voturi.

(1V)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 4 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind aprobare activitate cultural sportiva in perioada 30.04.-01.05.2017 si rapoartele insotitoare.

D-l primar intelimar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobare activitate cultural sportiva in perioada 30.04.-01.05.2017

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.28/2017 privind aprobare activitate cultural sportiva in perioada 30.04.-01.05.2017 cu un număr de 11 voturi.

(V)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 2 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind aprobare vanzare licitatie publica imobil domeniul privat al comunei Almas si rapoartele insotitoare.

D-l primar intelimar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

D-l Dascau Codrut propune sa nu se vanda acum deoarece se pot creea locuri de munca prin atragerea de investitori.Sa ramana asa pana dupa alegeri.

Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobare vanzare licitatie publica imobil domeniul privat al comunei Almas

Cine este pentru ? 5

Cine este împotrivă? 5 -PSD tot si Dascau Vasile

Dacă se abţine cineva ? 1 Barbura Viorel

Vă mulţumesc, se respinge proiectul de hotarare privind aprobare vanzare licitatie publica imobil domeniul privat al comunei Almas.

(VI)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 3 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind aprobare vanzare licitatie publica imobil domeniul privat al comunei Almas si rapoartele insotitoare.

D-l primar intelimar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobare vanzare licitatie publica imobil domeniul privat al comunei Almas

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.29/2017 privind aprobare vanzare licitatie publica imobil domeniul privat al comunei Almas cu un număr de 11 voturi.

(VII)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 4 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui tocator resturi vegetale si rapoartele insotitoare.

D-l primar intelimar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui tocator resturi vegetale

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.30/2017 privind aprobarea achizitionarii unui tocator resturi vegetale cu un număr de 11 voturi.

Probleme curente:

La cererea d-nei Candrea Maria prin care solicita aprobarea plantarii de pomi fructiferi se aproba cu unanimitate

La cererea d-nei Oarcea Monica prin care solicita aprobarea cumpararii unui teren pentru constructie magazin d-l Dascau solicita sa se respinga cererea deoarece este domeniu public la care d-l secretar arata ca intradevar nu se poate vinde teren domeniul public dar se poate da acordul de principiu pentru a se dezmembra terenul si a se trece in domeniul privat.

Supusa la vot cererea d-nei Oarcea este respinsa cu 5 voturi pentru ALDE si PNL,5 impotriva PSD si Dascau Vasile si o abtinere. PRM

La cererea d-lui Barbu pentru inchiriere spatiu UM deschidere punsct de lucru se aproba in principiu dar sa se vina cu proiect de hotarare in acest sens.

Nemaifiind alte probleme sedinta se declara inchisa .

PRESEDINTE, SECRETAR,

Iacob-Ioan Mihet Emil Tomuta