Proces-verbal nr. 4102 / 17.07.2017

Nr. 4102 din 17 iulie 2017

P R O C E S V E R B A L

Incheiat astăzi 15 iulie.2017 cu ocazia şedinţei extraordinara a Consiliului local al comunei Almas ,la sediul acestuia.Convocarea s-a facut prin Dispozitia Primarului nr.62 din 13 iulie 2017.Invitatia la sedinta s-a facut prin adresa nr. 4071 din 13 iulie 2017.In urma apelului nominal sunt prezenti toti consilierii. La sedinta mai participa d-l secretar ,d-na Cozma Marieta din partea Institutiei Prefectului-judetul Arad,oficialitati partide politice si cetateni din comuna.

În conformitate cu prevederile art. 59 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art.1, alin (1) din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Consiliilor locale aprobat prin OG 35/2002 modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002 , rezultatul validarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta , intr-o sedinta extraordinara, de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei sau prefect ori delegat al prefectului.

.În continuare domnul primar interimar prezenta proiectul ordinei de zi.

1.Prezentarea rezultatului validării alegerii Primarului

2.Depunerea jurământului de către Primar

3.Proiect de hotarare privind declarare post vacant consilier ALDE

4.Proiect de hotarare privind validare consilier ALDE

5.Proiect de hotarare privind alegere viceprimar

Supusa la vot ordinea de zi cu 5 puncte:

Cine este pentru ? 10

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate ordinea de zi pentru 5 puncte , adoptandu-se Hotararea nr.48/2017 cu un număr de 10 voturi.

Trecem la punctul unu înscris pe ordinea de zi şi invit pe d-na Marieta Cozma să prezinte hotărârea de validare a mandatului primarului.

Urmează punctul 2, sens în care îl rog pe domnul secretar să dea citire textului Jurământului: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei ALMAS. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”.

(Primarul se ridică în picioare, pune mâna stângă pe Constituţie cât şi pe Biblie şi pronunţă cuvântul „JUR”, după care semnează formularul).

Constat, în conformitate cu prevederile art.14 alin.1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare, că mandatul primarului a fost validat şi dumnealui a depus jurământul, fiind îndeplinite cerinţele ca, în calitatea pe care mi-aţi conferit-o să-l pot declara investit în funcţie şi, în numele dvs., al tuturor locuitorilor comunei Almas, să-i urăm succes în înfăptuirea tuturor angajamentelor pe care s-a legat prin jurământ. Deasemenea d-na Cozma prezinta si optinuea d-lui primar prin care acesta renunta la functia de consilier local

D-na Cozma se retrage si lasa ca sedinta sa decurga in continuare

Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi şi anume declarare post vacant consilier ALDE.

Supun la vot :

   • Cine este pentru ?10

   • Cine este împotrivă ?

   • Dacă se abţine cineva ?

Pentru că s-a votat vacantarea postului de consilier ALDE , rog pe domnul secretar să dea citire proiectului de hotărâre care s-a aprobat cu cu un număr de 10 transformandu-se in Hotararea nr.49/2017

IV

Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi şi anume validarea D-lui Florea Emil ca si consilier ALDE.

Dau cuvântul domnului Oarcea Octavian, care este preşedintele comisiei de validare, pentru a prezenta procesul verbal cu privire la validarea dlui Florea Emil

Se da cuvântul secretarului localităţii pentru îndeplinirea procedurii prevăzute de lege.(Pe o masă vor fi puse Constituţia şi Biblia) .

Secretar localitate: – Vă rog să-mi permiteţi să dau citire jurământului, după care, d-l Florea Emil în picioare cu mâna stângă pe Constituţie şi pe Biblie, va pronunţa cuvântul „ JUR ” şi va semna textul acestuia, imprimat pe un formular special.

Jurământul se semnează în trei exemplare –doua rămân la dosar, celălalt se înmânează consilierului.

Secretarul localităţii: ,, Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac , cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei ALMAS . Aşa să-mi ajute Dumnezeu”.

Consilierul supus validării se va ridica în picioare , el nu va vota .

Votul este deschis. Supun la vot :

   • Cine este pentru ?10

   • Cine este împotrivă ?

   • Dacă se abţine cineva ?

Pentru că s-a votat validarea d-lui Florea Emil consilier ALDE , rog pe domnul secretar să dea citire proiectului de hotărâre care s-a aprobat cu cu un număr de 10 transformandu-se in Hotararea nr.50/2017

V

Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi şi anume alegerea viceprimarului.

Vă informăm că potrivit art.57 alin.(1) din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu art.11 şi următoarele din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Consiliilor locale aprobat prin OG nr. 35/2002 modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002 , cu privire la stabilirea numărului viceprimarilor şi procedura de alegere, pentru localitatea noastră s-a stabilit un viceprimar.

Viceprimarul se alege prin vot secret din rândul consilierilor pe bază de buletin de vot.

Propunerile de candidaţi pot fi făcute de oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.

Exprimarea votului pentru alegerea viceprimarului se face prin una din modalităţile prevăzute de art.11 alin.4 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Consiliilor locale aprobat prin OG 35/2002 modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002.

Este declarat ales ca viceprimar consilierul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

În situaţia în care nu s-a întrunit această majoritate, se organizează un al doilea tur de scrutin, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele 2 locuri. Este declarat ales consilierul care a obţinut de această dată cel mai mare număr de voturi.

Date fiind făcute precizările din lege, vă rugăm să faceţi propuneri pentru a fi înscrise pe buletinul de vot:

D-l Stanila propune din partea PNL pe d-l Oarcea Octavian;D-l Mercea propune din partea PSD pe d-l Dascau Codrut Ioan si d-l Barbura Viorel se autopropune din partea PRM

Dupa intocmirea buletinelor de vot se trece la alegerea prin vot secret a viceprimarului.In urma numararii voturilor de catre comisia de validare se constata ca dl Dascau Codrut Ioan a fost ales in functia de viceprimar al comunei Almas cu un numar de 6 voturi pentru. Dl secretar dă citire textului proiectului de hotărâre privind alegerea viceprimarului.

Supun la vot :

   • Cine este pentru ?11

   • Cine este împotrivă ?

   • Dacă se abţine cineva ?

proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi de toţi cei 11 consilieri în funcţie prezenţi fiind adoptată HOTĂRÂREA NR. 51/2017.

Nemaifiind alte probleme sedinta se declara inchisa .

PRESEDINTE, SECRETAR,

Vasile Mecea Emil Tomuta