Hotărâri ale Consiliului local Almaș adoptate în luna ianuarie 2017 ( nr 1 -12)

ROMANIA

JUDETUL ARAD

COMUNA ALMAS

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.1

Din 27 ianuarie 2017

privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara a

consiliului local din data de 28 decembrie 2016

Consiliul local Almas,

Având în vedere:

-Continutul procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din 28 decembrie 2016 in forma redactata si semnata de presedintele de sedinta si secretar,fara alte mentiuni aduse;

-Prevederile art.121(2) din Constitutia Romaniei;

-Prevederile art.42 alin.5 din Legea nr.215/2001 republicata;

-Votarea cu unanimitate;

In temeiul art. 45(1) din Legea nr.215/2001, republicata privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1.-Se aproba procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Almas din data de 28 decembrie 2016,in conformitate cu continutul sau redactat din dosarul de sedinta anterior.

Art.2. Prezenta hotarare se comunica:

–          Institutiei Prefectului –  Judeţul Arad.-

–          Primarului comunei

PRESEDINTE SECRETAR

Iacob-Ioan Mihet Emil Tomuta

ROMANIA

JUDETUL ARAD

COMUNA ALMAS

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.2

Din 27 ianuarie 2017

privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta ordinara a

Consiliului local din data de 27 ianuarie 2017

Consiliul local Almas,

Având în vedere:

-Proiectul ordinei de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului local din 27 ianuarie 2017 si propunerea facuta pentru completarea acesteia;

-Prevederile art.43 din Legea nr.215/2001 republicata;

-Votarea cu unanimitate;

In temeiul art. 45(1) din Legea nr.215/2001, republicata privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1.Se aproba ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului local Almas din data de 27 ianuarie 2017 , cu 13 puncte dupa cum urmeaza:

1.Analiza situatie privind incetarea mandatului de primar a d-lui Avram Teodor

2.Proiect de hotarare privind aprobare regulament microbus scolar

3.Proiect de hotarare privind aprobare caiet sarcini asfaltare strazi sat Almas comuna Almas

4.Proiect de hotarare privind aprobare organigrama si stat de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Almas

5.Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoane care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001

6.Proiect de hotarare privind modificare HCL Almas nr.97/13 decembrie 2016,privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a comunei Almas

7. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei si bugetului de venituri si cheltuieli al ADI pe anul 2017;

8.Proiect de hotarare privind aprobare act aditional la Acordul document de pozitie privind modul de implementarea proiectului SIGD jud Arad

9.Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, – Zona 4

10.Proiect de hotarare privind raportul de activitate al asistentilor personali semestrul II 2016

11.Proiect de hotarare privind deschidere cont la Banca Transilvania pentru instalare terminal de plata.

12.Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii de gestiune a serviciului public de deseuri menajere in comuna Almas pentru anul 2017,prin incheierea unui contract de presatari servicii catre SC PANIPROD H&R SRL

13.Proiect de hotarare privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a comunei Almas

Art.2. Prezenta hotarare se comunica:

–          Institutiei Prefectului –  Judeţul Arad.-

–          Primarului comunei

PRESEDINTE SECRETAR

Iacob-Ioan Mihet Emil Tomuta

ROMANIA

JUDETUL ARAD

COMUNA ALMAS

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.5

Din 27 ianuarie 2017

privind aprobare organigrama si stat de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Almas

Consiliul local al comunei Almas,

Având în vedere:

-Iniţiativa Primarului comunei Almas exprimată în expunerea de motive ;

-Raportul compartimentului de specialitate cu privire la iniţierea proiectului de hotărâre;

-comunicarea Instituţiei Prefectului-judeţul Arad nr.4677/20.06.2013 cu privire la numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Primăriei comunei Almas, stabilit în baza OUG nr.63/2010;

– prevederile art.III alin.1, alin.2 şi a anexei din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr.13/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art.36 alin.3 lit.b, alin.9 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 a Consiliului local Almaş;

-Votarea cu unanimitate a celor 10 consilieri prezenti din cei 11 aflati in functie;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.–Se aprobă statul de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Almas conform anexelor nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.-

Art.2.-Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de primar şi compartimentele de specialitate ale Primăriei.

Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică de secretarul comunei cu:

– Instituţia Prefectului- Judeţul Arad

– Primarului comunei

PRESEDINTE SECRETAR

Iacob-Ioan Mihet Emil Tomuta

ROMANIA

JUDETUL ARAD

COMUNA ALMAS

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.6

Din 27 ianuarie 2017

privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoane care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001

Consiliul local Almas

Având în vedere:

– Iniţiativa Primarului comunei Almas exprimată în expunerea de motive;

– Referatul compartimentului de specialitate cu privire la iniţierea proiectului de hotărâre;

-Prevederile Legii nr.416/2001 cu modificările şi completările aduse prin Legea nr.276/2010 privind venitum minim garantat;

-Prevederile art.28 alin (3) din Normele de aplicare a Legii nr.416/2001 aprobate prin HG nr.50/2011 ;

-Prevederile art. 36 alin.2 lit. c si alin 5 din Legea nr.215/2001, republicata;

-Avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 a Consiliului local Almaş;

-Votarea cu unanimitate a celor 10 consilieri prezenti din cei 11 aflati in functie;

In temeiul art. 45(1) din Legea nr.215/2001, republicata privind administratia publica locala

H O T A R A S T E :

Art.1.-Se aprobaPlanul de actiuni si lucrari de interes local” pentru persoane care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001, în conformitate cu anexele nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. –

Art.2.- Prezenta hotarare se comunica cu:

-Primarul comunei Almas

-Institutia Prefecrtului-Judetul Arad

PRESEDINTE SECRETAR

Iacob-Ioan Mihet Emil Tomuta

ROMANIA

JUDETUL ARAD

COMUNA ALMAS

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.8

Din 27 ianuarie 2017

Consiliul local al comunei Almas,

Având în vedere:

-Iniţiativa Primarului comunei Almas exprimată în expunerea de motive ;

-Raportul compartimentului de specialitate cu privire la iniţierea proiectului de hotărâre;

-Adresa nr. emisa de catre ADI-Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Arad;

-Avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 a Consiliului local Almaş;

-Votarea cu unanimitate a celor 10 consilieri prezenti din cei 11 aflati in functie;

Dipoziţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare, actualizate;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă plata cotizaţiei Consiliului Județean Arad comuna Almas pe anul 2017, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.

Art. 2 Se împuterniceşte d-na Duma Lorena Trinela cetăţean român, născut la data  de 14 mai 1987. în Gurahont., judeţul Arad, domiciliat în ineu,str. Mihai Viteazul nr. 18, posesor al CI seria AR, nr.698841 , eliberat/ă de SPCLEP Ineu la data de 29.10.2014cu mandat special să aprobe pentru anul 2017, în Adunarea Generală a Asociațiilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, în numele şi pe seama Consiliului judeţean/local cuantumul anual al cotizației în sumă de 3937,5 lei, prevăzută pentru consiliul local Almas și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației, conform anexelor atasate la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

 • Instiția Prefectului – Jud Arad

 • Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

PRESEDINTE SECRETAR

Iacob-Ioan Mihet Emil Tomuta

ROMANIA

JUDETUL ARAD

COMUNA ALMAS

CONSILIUL LOCAL

Nr.230 din 20 ianuarie 2017

H O T A R A R E A Nr.14

Din 27 ianuarie 2017

Privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a comunei Almas

Consiliul local Almas

Având in vedere:

-Prevederile HCL Almas nr.34/26 aprilie 2005,privind măsuri de administrare a pădurii comunale;

-Prevederile art.59 alin (1) din Legea nr. 46 /2008 ,privind Codul Silvic cu modificarile si completarile ulterioare;

-Prevederile amenajamentului silvic pentru padurea comunala Almas privind volumul de lemn pe picior care poate fi recoltat in anul 2016;

-Prevederile art.20 alin (4) din HGR nr. 617/2016 ,privind aprobarea Regulamentului de valorificare a mesei lemnoase din fondul forestier proprietate publica;

-Prevederile Deciziei nr.691/12.11.2015 a Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva,privind stabilire preturi de referinta pe specii,grade de accesibilitate si sortimente de material lemnos cu firul pe picior;

-Prevederile art. 36 alin.2 lit c si alin 5 lit a din Legea nr.215/2001,republicata;

-Avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 a Consiliului local Almaş;

-Votarea cu unanimitate a celor 10 consilieri prezenti din cei 11 aflati in functie;

In temeiul art. 45(1) din Legea nr.215/2001, republicata privind administratia publica locala

H O T A R A S T E :

Art. 1- Se aproba pretul de plecare in licitatie masa lemnoasa pentru prestari servicii la actul de punere in valoare nr. 382/21 decembrie 2016 a OS Sebis Moneasa la 60,00 lei/mc si lemnul de foc pentru populatie la 100 lei/mc cu TVA inclus.-

Art. 2- Prezenta hotărâre, se comunică:

 • Institutiei Prefectului Judetul Arad;

 • Primarului comunei Almas;

 • Ocolul Silvic Sebis-Moneasa

PRESEDINTE SECRETAR

Iacob-Ioan Mihet Emil Tomuta

ROMANIA

JUDETUL ARAD

COMUNA ALMAS

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.7

Din 27 ianuarie 2017

Privind modificare HCL Almas nr.97/2016,pentru aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a comunei Almas

Consiliul local Almas

Având in vedere:

-Prevederile HCL Almas nr. 79/2016,pentru aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a comunei Almas;

-Prevederile art.59 alin (1) din Legea nr. 46 /2008 ,privind Codul Silvic cu modificarile si completarile ulterioare;

-Prevederile amenajamentului silvic pentru padurea comunala Almas privind volumul de lemn pe picior care poate fi recoltat in anul 2016;

-Prevederile art.20 alin (4) din HGR nr. 617/2016 ,privind aprobarea Regulamentului de valorificare a mesei lemnoase din fondul forestier proprietate publica;

-Prevederile Deciziei nr.691/12.11.2015 a Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva,privind stabilire preturi de referinta pe specii,grade de accesibilitate si sortimente de material lemnos cu firul pe picior;

-Prevederile art. 36 alin.2 lit c si alin 5 lit a din Legea nr.215/2001,republicata;

-Avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 a Consiliului local Almaş;

-Votarea cu unanimitate a celor 10 consilieri prezenti din cei 11 aflati in functie;

In temeiul art. 45(1) din Legea nr.215/2001, republicata privind administratia publica locala

H O T A R A S T E :

Art. 1.- Se modifica art 1 si 2 din HCL Almas nr.97/2016,pentru aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a comunei Almas ca re vor avea urmatorul continut: Art. 1.- Se aproba pretul de plecare in licitatie masa lemnoasa pentru prestari servicii la actul de punere in valoare nr. 379/10 noiembrie 2016 a OS Sebis Moneasa la 60,00 lei/mc si lemnul de foc pentru populatie la 100 lei/mc cu TVA inclus.-

Art. 2.- Se aproba pretul de plecare in licitatie masa lemnoasa pentru prestari servicii la actul de punere in valoare nr. 378/10 noiembrie 2016 a OS Sebis Moneasa la 60,00 lei/mc si lemnul de foc pentru populatie la 100 lei/mc cu TVA inclus.-.-

Art. 2. Prezenta hotărâre, se comunică:

 • Institutiei Prefectului Judetul Arad;

 • Primarului comunei Almas;

 • Ocolul Silvic Sebis-Moneasa

PRESEDINTE SECRETAR

Iacob-Ioan Mihet Emil Tomuta

ROMANIA

JUDETUL ARAD

COMUNA ALMAS

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.4

Din 27 ianuarie 2017

aprobare caiet sarcini licitatie publica pentru

Modernizare strazi in comuna Almas”

Consiliul local Almas,

Având în vedere:

-Iniţiativa Primarului comunei Almas exprimată în expunerea de motive ;

-Raportul compartimentului de specialitate cu privire la iniţierea proiectului de hotărâre;

-Prevederile OUG nr. 19/2009, privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice

-Prevederile Legii nr. 89/2016, privind achizitiile publice,

-Prevederile art. 36 alin.2 lit b si alin 4 lit d din Legea nr.215/2001,republicata;

-Avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 a Consiliului local Almaş;

-Votarea cu unanimitate a celor 10 consilieri prezenti din cei 11 aflati in functie;

In temeiul art. 45(1) din Legea nr.215/2001, republicata privind administratia publica locala

H O T A R A Ş T E :

Art.1.- Se aprobă caietul de sarcini pentru achizitia publica:„ Modernizare strazi in comuna Almas” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.-

Art.2.-(1) Se aprobă constituirea comisiei de organizare şi desfăşurare a licitaţiei în următoarea componenţă: –

 • Oarcea Octavian- consilier local-presedinte

 • Burcusel Beniamin-consilier-

 • Oarcea Teodor Teofil-consilier jr

 • Oarcea Monica-consilier

 • Mecea Vasile- consilier local

 • Delegat DGF

 • Delegat CJ Arad

(2) Lucrarile de secretariat se asigura de catre d-l Oarcea Ioan Marius avand functia de consilier.-

Art.3.- Primarul Comunei Almaş va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri şi este împuternicit să semneze contractul de achizitie publica.-

Art.4.-Prezenta hotarare se comunica:

–          Institutiei Prefectului –  Judeţul Arad

–          Primarului comunei

PRESEDINTE SECRETAR

Iacob-Ioan Mihet Emil Tomuta

ROMANIA

JUDETUL ARAD

COMUNA ALMAS

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.13

Din 27 ianuarie 2017

Privind aprobarea delegarii de gestiune a serviciului public de deseuri menajere in comuna Almas pentru anul 2017,prin incheierea unui contract de presatari servicii catre SC PANIPROD H&R SRL

Consiliul local Almas

Având în vedere:

– Iniţiativa Primarului comunei Almas exprimată în expunerea de motive;

– Referatul compartimentului de specialitate cu privire la iniţierea proiectului de hotărâre;

– Prevederile art. 19 si art.204 alin. (2) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si cornpletarile ulterioare,privind atribuirea contractelor de achizitie publica;

– Prevederile art. 26 alin. (1) lit. „a” din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.101/2006, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;

– Prevederile art. 122 lit. „b” din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modi ficarile si completarile ulterioare;

-Prevederile art. 36, alin. 2 lit. d din Legea nr.215/2001,republicata si modificata;

-Avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 a Consiliului local Almaş;

-Votarea cu unanimitate a celor 10 consilieri prezenti din cei 11 aflati in functie;

In temeiul art. 45(1) din Legea nr.215/2001, republicata privind administratia publica locala

H O T A R A S T E :

Art.1.- Se aproba atribuirea, catre SC PANIPROD H&R SRL, a contractului de salubrizare a comunei Almas pe o perioada de 12 1uni.-

Art.2.-Se aproba contractul de salubrizare,conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.-

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi se comunică cu:

 • Institutiei Prefectului Judetul Arad;

 • SC PANIPROD H&R SRL;

 • Primarului comunei Almas

PRESEDINTE SECRETAR

Iacob-Ioan Mihet Emil Tomuta

ROMANIA

JUDETUL ARAD

COMUNA ALMAS

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.10

Din 27 ianuarie 2017

privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, – Zona 4

Consiliul Local al comunei Almas

Având în vedere :

– Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad;

– Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

– Prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit a) pct. 14 din Legea. nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Prevederile art. 22 alin. 3) şi alin. 4) din Legea nr. 22/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi, cu modificările şi completările ulterioare

– Prevederile art. 6 alin. (1) lit e) lit. h) şi lit. i) şi art. 8 alin. (1) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată

-Avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 a Consiliului local Almaş;

-Votarea cu unanimitate a celor 10 consilieri prezenti din cei 11 aflati in functie;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificări şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă organizarea şi realizarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrii şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, – Zona 4, prin gestiune delegată.

Art. 2 Se aprobă Studiul de oportunitate pentru organizarea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Arad, pentru activităţile de colectare şi transport a deşeurilor conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare în judeţul Arad conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Strategia de contractare a contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrii şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă ca procedură de achiziţie publică să se facă prin licitaţie deschisă – pe loturi aferente celor 5 zone de colectare, iar delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare- transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Arad să se facă pentru o perioadă de 5 ani.

Art. 7 Se aprobă Documentaţia de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrii şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, compusă din Caiet de sarcini si anexe la acesta inclusiv indicatorii de performanţă, Fişa de date a achiziţiei, Formulare, Model contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de colectare- transport deşeuri municipale în judeţul Arad – zona 4, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art. 8 Se împuterniceşte d-na/dl. Costea Aurel-Ginu ,reprezentant al comunei Almas, cetăţean român, nascut la data de 4 august 1967 in Gurahont,judetul Arad, domiciliat in localitatea Almaş, nr. 42, posesor a CI seria AR, nr. 491084, eliberat de SPCLEP Sebis, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad şi să semneze în numele şi pe seama Consiliul Local al comunei Almas documente necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 9 În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local .Almas, desemnat la art. 8, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele Consiliului Local Almas în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, vor fi reprezentate de către Duma Lorena Trinela cetăţean român, născut la data  de 14 mai 1987. în Gurahont., judeţul Arad, domiciliat în ineu,str. Mihai Viteazul nr. 18, posesor al CI seria AR, nr.698841 , eliberat/ă de SPCLEP Ineu la data de 29.10.2014, având funcţia de inspector relatii cu publicul

Art. 10 Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11 Documentaţiile de atribuire aprobate prin prezenta hotărâre pot fi modificate pe parcursul derulării procedurilor de achiziţie, conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv modificările necesare şi impuse de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, urmare evaluării documentaţiei de atribuire, în vederea postării în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice sau de alte instituţii cu atribuţii în acest sens/operatori economici interesaţi, după caz, urmare răspunsurilor la clarificările solicitate pe parcursul derulării procedurii.

Art. 12 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad,

 • Instituţia Prefectului –Judeţul Arad.

PRESEDINTE SECRETAR

Iacob-Ioan Mihet Emil Tomuta

ROMANIA

JUDETUL ARAD

COMUNA ALMAS

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.9

Din 27 ianuarie 2017

privind aprobare act aditional la Acordul document de pozitie privind modul de implementarea proiectului SIGD jud Arad

Consiliul Local al comunei Almas

Având în vedere :

– Adresa emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad;

– Legea. nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată

– Prevederile Acordului – Document de pozitie privind modul de implementare a proiectului: Sistem integrat de gestionare a deșeurilor județul Arad”;

-Avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 a Consiliului local Almaş;

-Votarea cu unanimitate a celor 10 consilieri prezenti din cei 11 aflati in functie;

În temeiul Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificări şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Acordul Document de poziție privind modul de implementare a proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad”, conform anexei.

Art. 2 Se împuterniceşte d-na Duma Lorena Trinela cetăţean român, născut la data  de 14 mai 1987. în Gurahont., judeţul Arad, domiciliat în ineu,str. Mihai Viteazul nr. 18, posesor al CI seria AR, nr.698841 , eliberat/ă de SPCLEP Ineu la data de 29.10.2014, cu mandat special, să aprobe în cadrul Adunării Generale a Asociaților, în numele şi pe seama Consiliului județean/local al comuna Almas, Actul adițional nr. 1 la Acord Document de poziție privind modul de implementare a proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad”.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

 • Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.

PRESEDINTE SECRETAR

Iacob-Ioan Mihet Emil Tomuta

ROMANIA

JUDETUL ARAD

COMUNA ALMAS

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.3

Din 27 ianuarie 2017

privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare ai microbuzelor scolare

Consiliul local Almas

Având în vedere:

– Iniţiativa Primarului comunei Almas exprimată în expunerea de motive;

– Referatul compartimentului de specialitate cu privire la iniţierea proiectului de hotărâre;

 1. Prevederile Ordonanţei de Guvern nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;;

 2. Prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;

 3. Prevederile Horărârii Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art.36, alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit. b) şi alin. (6} lit.a) pct.14, din Legea nr.215/2001,republicata;

-Avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 a Consiliului local Almaş;

-Votarea cu unanimitate a celor 10 consilieri prezenti din cei 11 aflati in functie;

In temeiul art. 45(1) din Legea nr.215/2001, republicata privind administratia publica locala

 1. HOTĂRĂŞTE:

 2. Art. 1 Se aprobă Regulamentului privind modul de utilizare ai microbuzelor scolare proprietatea Consiliului local Almas conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.-

Art. 2. Prezenta hotărâre, se comunică:

 • Institutiei Prefectului Judetul Arad;

 • Primarului comunei Almas;

 • Scoala Timpa Lazar Almas

PRESEDINTE SECRETAR

Iacob-Ioan Mihet Emil Tomuta

ROMANIA

JUDETUL ARAD

COMUNA ALMAS

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.11

Din 27 ianuarie 2017

privind raportul de activitate al asistentilor personali pe semestrul II 2016

Consiliul local Almas

Având în vedere:

– Iniţiativa Primarului comunei Almas exprimată în expunerea de motive;

– Referatul compartimentului de specialitate cu privire la iniţierea proiectului de hotărâre;

 1. Prevederile art.40 alin (2) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

 2. Prevederile art.29 alin (1) din Hotarărea Guvernului nr.268/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

-Prevederile art.36, alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit. b) şi alin. (6} lit.a) pct.14, din Legea nr.215/2001,republicata;

-Avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 a Consiliului local Almaş;

-Votarea cu unanimitate a celor 10 consilieri prezenti din cei 11 aflati in functie;

In temeiul art. 45(1) din Legea nr.215/2001, republicata privind administratia publica locala

 1. HOTĂRĂŞTE:

 2. Art. 1 Consiliul local Almas ia act de Raportul privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2016 conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.-

Art. 2. Prezenta hotărâre, se comunică:

 • Institutiei Prefectului Judetul Arad;

 • Primarului comunei Almas;

PRESEDINTE SECRETAR

Iacob-Ioan Mihet Emil Tomuta

ROMANIA

JUDETUL ARAD

COMUNA ALMAS

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.12

Din 27 ianuarie 2017

privind deschidere cont la Banca Transilvania pentru instalare terminal de plata.

Consiliul local Almas

Având în vedere:

– Iniţiativa Primarului comunei Almas exprimată în expunerea de motive;

– Referatul compartimentului de specialitate cu privire la iniţierea proiectului de hotărâre;

 1. Prevederile art.1 alin (1) din Legea nr.209/2016 privind modificarea si completarea OUG nr.193/2002 pentru introducerea sistemelor modern de plata;

-Prevederile art.36, alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit. b) şi alin. (6} lit.a) pct.14, din Legea nr.215/2001,republicata;

-Avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 a Consiliului local Almaş;

-Votarea cu unanimitate a celor 10 consilieri prezenti din cei 11 aflati in functie;

In temeiul art. 45(1) din Legea nr.215/2001, republicata privind administratia publica locala

 1. HOTĂRĂŞTE:

 2. Art. 1.- Se aproba deschiderea unui cont la Banca Transilvania in vederea instalarii unui terminal de plata la sediul Consiliului local Almas in vederea achitarii impozitelor,taxelor locale,amenzilor,atc prin carduri.-

Art. 2. Prezenta hotărâre, se comunică:

 • Institutiei Prefectului Judetul Arad;

 • Primarului comunei Almas;

PRESEDINTE SECRETAR

Iacob-Ioan Mihet Emil Tomuta