INTENIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL

3. Intentie elaborare PUG.pdf


PRIMARIA COMUNEI ALMAȘ, JUDEȚUL ARAD

4000/07.07.2017

INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL

Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Rurale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, se face cunoscută publicului etapa pregătitoare de elaborare.

Argumentare

(1) Planul urbanistic general are caracter director şi de reglementare operațională. Fiecare localitate trebuie să întocmească Planul urbanistic general, să îl actualizeze la 5-10 ani şi să îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare.

(2) Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale de bază, cu privire la:
a) stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan în relație cu teritoriul administrativ al localității;
b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
c) zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;
d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;
e) modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice;
g) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
h) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate.

(3) Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:
a) evoluţia în perspectivă a localităţii;
b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean. (cf. Legii 350/2001)

Initiator: Primaria Comunei ALMAȘ, Județul Arad

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITA OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic General în perioada 07.07.2017 – 31.08.2017.

Persoana responsabilă cu informarea și consultare publicului: BURCUȘEL BENIAMIN-PAVEL

Adresa: Comuna ALMAȘ, sat ALMAȘ, nr. 605, tel. 0257313308, email: primariaalmas@yahoo.com

Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a Planului Urbanistic General.

Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prin anunț la sediul Primăriei Comunei ALMAȘ și prin anunț pe pagina de internet la adresa: comuna-almas.ro

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului sunt:

 

  • Implicarea publicului în etapa pregătitoare
  • Implicarea publicului în etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare
  • Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor
  • Implicarea publicului în etapa de aprobării PUG cf. prevederilor Legii 52/2003 si cf. Legii 544/2001
  • Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUG cf. Legii 544/2001