Proces-verbal nr. 975 / 24.02.2017

Nr. 975 din 24 februarie 2017

P R O C E S    V E R B A L

Incheiat astăzi 24 februarie.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Almas ,la sediul acestuia.Convocarea s-a facut prin Dispozitia Primarului nr.9 din 20 februarie 2017.Invitatia la sedinta s-a facut prin adresa nr. 961 din 20 februarie 2017.In urma apelului nominal sunt prezenti toti consilierii. La sedinta mai participa d-l secretar ,d-l ing.Ander Viorel si d-l Danci Florin

Domnul presedinte de sedinta, arata ca in conformitate cu prevederile articolului 42 aliniatul (5) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, secretarul comunei are obligatia sa supuna aprobarii Consiliului local procesul verbal al sedintei anterioare.

D-l secretar consulta domnii consilieri daca au observatii privind continutul procesului verbal al sedintei din data de 27 ianuarie 2017 . Nefiind observaţii îl supune aprobării Consiliului local:

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate, procesului verbal, adoptandu-se Hotararea nr.15/2017 cu un număr de 11 voturi

În continuare domnul primar interimar prezenta proiectul ordinei de zi.

  1. Proiect de hotarare privind reaprobarea Devizului general, a indicatorilor tehnico economici actualizati pentru proiectul de investitii „Pasarela pietonala localitatea Joia Mare , Comuna Almas

  2. Proiect de hotarare privind aprobare retea scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Almas pentru anul scolar 2017-2018.

Deasemenea d-l primar interimar propune introducerea a inca doua puncte pe ordinea de zi :

  1. Proiect de hotarare privind modificare HCL Almas nr.86/2016,privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a comunei Almas

  2. Proiect de hotarare privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa din loturi lemn fasonat care se valorifica din depozitul OS Sebis-din Buteni

Supus la vot se aproba cu unanimitate

Supusa la vot ordinea de zi cu 4 puncte:

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate ordinea de zi pentru 4 puncte , adoptandu-se Hotararea nr.16/2017 cu un număr de 11 voturi.

(1)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 1 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind reaprobarea Devizului general, a indicatorilor tehnico economici actualizati pentru proiectul de investitii „Pasarela pietonala localitatea Joia Mare , Comuna Almassi rapoartele insotitoare.

D-l primar intelimar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

Supun la vot proiectul de hotarare privind reaprobarea Devizului general, a indicatorilor tehnico economici actualizati pentru proiectul de investitii „Pasarela pietonala localitatea Joia Mare , Comuna Almas

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.17/2017 privind reaprobarea Devizului general, a indicatorilor tehnico economici actualizati pentru proiectul de investitii „Pasarela pietonala localitatea Joia Mare , Comuna Almascu un număr de 11 voturi.

(1I)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 2 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind aprobare retea scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Almas pentru anul scolar 2017-2018 si rapoartele insotitoare.

D-na Vesa Rafila da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobare retea scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Almas pentru anul scolar 2017-2018

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.18/2017 privind aprobare retea scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Almas pentru anul scolar 2017-2018 cu un număr de 11 voturi.

(1II)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 3 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind modificare HCL Almas nr.86/2016,privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a comunei Almas si rapoartele insotitoare.

D-l primar intelimar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

D-l ing.Ander prezinta situatia materialului lemnos din padurea comunala si modul de exploatare a lemnului de foc si a lemnului de lucru.

D-l Stanila considera ca la pretul stabilit pentru lemnul de foc pretul incasat /mc este sub 10 lei astfel ca nu se asigura nici plata pazei .

D-l Oarcea informeaza consiliul local despre faptul ca fostul primar totdeauna a dezinformat consilierii pentru asi atinge scopurile.

D-l Barbura considera ca se poate face un calcul pe fiecare apv pentru a se vedea rentabilitatea si daca este cazul ceea ce nu pare nu trebuie ca pentru populatie sa fie infuentat negativ pretul lemnului de foc .

Supun la vot proiectul de hotarare privind modificare HCL Almas nr.86/2016,privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa pe picior care se valorifica din fondul forestier proprietate publica a comunei Almas

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.4/2017 privind aprobare caiet sarcini asfaltare strazi sat Almas comuna Almas cu un număr de 11 voturi.

(1V)

D-l presedinte anunta ca se trece la punctul 4 al ordinei de zi unde se prezinta proiectul de hotarare privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa din loturi lemn fasonat care se valorifica din depozitul OS Sebis-din Buteni si rapoartele insotitoare.

D-l primar intelimar da relatiile necesare privind proiectul de hotarare propus

Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa din loturi lemn fasonat care se valorifica din depozitul OS Sebis-din Buteni

Cine este pentru ? 11

Cine este împotrivă?-

Dacă se abţine cineva ?-

Vă mulţumesc, se aproba cu unanimitate Hotararea nr.20/2017 privind aprobare preturi de pornire la licitatie,pentru masa lemnoasa din loturi lemn fasonat care se valorifica din depozitul OS Sebis-din Buteni cu un număr de 11 voturi.

Probleme curente:

La cererea d-lui Matei pentru aprobare lemn foc cabinet medical Gurahont se respinge cu patru voturi pentru si 7 impotriva.

La cererea d-nei Duma Lorena pentru aprovizionare material lemnos Ineu se aproba cu unanimitate.Nu participa la vot d-l Stanila.

D-l primar intelimar informeaza consiliul local despre initiativa unei firme de a construi o hala pentru achizitionat legume din comuna noastra si solicita parea consilierilor.Supus la vot se aproba cu unanimitate.D-l Stanila propune ca amplasament locul de langa peco.

D-l primar informeaza ca solicitarea a fost in terenul din spate de la “Tarata”.Se aproba.

Nemaifiind alte probleme sedinta se declara inchisa .

PRESEDINTE, SECRETAR,

Iacob-Ioan Mihet Emil Tomuta